Pretraži smještaj

Pretraži smještaj  

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR (sezonski poslovi)

Direktorica Turističke zajednice Općine Funtana dana 9. svibnja 2022. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR (sezonski poslovi) – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme , od 1.6. do 15.9.2022.

I. Raspisuje se javni natječaj za rad na određeno vrijeme u Turističkoj zajednici općine Funtana na radno mjesto: Turistički informator –  1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno od 1.6. do 15.9.2022., zbog povećanog obima posla, uz probni rad od 30 dana.

II. Opis poslova radnog mjesta – turistički informator:

 • pruža informacije i distribuira promotivne i informativne materijale i publikacije gostima na info punktu, turističkim agencijama, smještajnim objektima, gostima i predstavništvima u inozemstvo,
 • evidentira nova, izmijenjena ili ukinuta Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u sustav eVisitor,
 • evidentira objekte i vlasnike nekomercijalnog smještaja u sustav eVisitor,
 • vrši prijavu i odjavu gostiju u sustavu eVisitor,
 • vrši naplatu turističke pristojbe na info punktu,
 • urgira plaćanje turističke pristojbe prema podacima iz sustava eVisitor,
 • korespondentnim putem dostavlja članovima Zajednice određene informacije, novosti i izmjene zakonske regulative vezane uz njihovo poslovanje,
 • obavlja administrativno-tehničke poslove, kao i sve ostale poslove sukladno odlukama tijela, planovima i programima Zajednice, te nalozima direktora.

III. Kandidat za radno mjesto „turistički informator“ mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završenu najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
 3. da poznaje jedan strani jezik
 4. da poznaje rad na osobnom računalu.

IV. Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata/kinje,
 • adresu prebivališta,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 • vlastoručni potpis kandidata/kinje.

VI. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis – vlastoručno potpisan,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu godinu radnog iskustva (elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisana izjava da poznaje jedan strani jezik)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

 Napomene:

Sve gore navedene isprave prilažu se prijavi u neovjerenoj preslici. Prije donošenja odluke o izboru, od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz javnog Natječaja.

VII. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u Natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave ili ne ispunjavaju uvjete javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

VIII.  Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je 8 dana od dana objave Natječaja na službenoj internet stranici Turističke zajednice općine Funtana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave Javnog natječaja na internet stranicama Turističke zajednice općine Funtana (www.funtana.com).

IX. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUNTANA,

Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana

s naznakom

„JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME  TURISTIČKI INFORMATOR – „NE OTVARAJ“

X. S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

XI. Kandidati prijavom na Natječaj pristaju da se njihovi podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1). 

XII. Turistička zajednica općine Funtana zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj Natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

U Funtani, 9. svibnja 2022. godine

Turistička zajednica općine Funtana

 

Direktorica

mr.sc. Ana Milohanović Čehić

 

Cijeli Natječaj preuzmite u prilogu: Javni Natječaj za radno mjesto TURISTIČKI INFORMATOR

Turistička zajednica općine Funtana

Bernarda Borisia 2

HR – 52452 Funtana

 

Tel. +385 52 445 119

E-mail: info@funtana.com

Copyright 2016. Turistička zajednica općine Funtana