Pretraži smještaj

Pretraži smještaj  

OBAVIJEST o objavi Poziva na dostavu ponuda za rekonstrukciju i dogradnju galerije Zgor murve u Funtani

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

NARUČITELJ: Turistička zajednica Općine Funtana, Bernarda Borisia 2, 52452 Funtana, OIB: 28482399657

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Rekonstrukcija i dogradnja galerije Zgor murve u Funtani.

 1. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete: 

3.1. Način izvršenja: nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja predviđa se sklapanje ugovora.

3.2. Rok početka pružanja usluge: po sklapanju ugovora najkasnije 5 dana od uvođenja u posao.

3.3. Rok završetka pružanja usluge: 9 (devet) mjeseci od dana sklapanja Ugovora.

3.4. Rok valjanosti ponude: 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

3.5. Mjesto izvršenja: Funtana-Fontane.

3.6. Rok, način i uvjeti plaćanja: u roku 30 dana od ovjere privremenih i okončane situacije.

3.7. Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om; cijena je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

3.8. Kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena.

3.9. Kriterij za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti:

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak nabave i  tijekom pet godina koje prethode toj godini uredno izveo radove iste ili slične predmetu nabave u minimalnom iznosu u visini procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a)..

U tu svrhu potrebno je popuniti Prilog br.1. Poziva.

3.10. Ostalo:

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, odabrani ponuditelj je obvezan u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ugovora o nabavi, dostaviti  jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika ili bankarske garancije koja mora biti na prvi poziv, bezuvjetna i neopoziva i bez prava prigovora u visini od 10% ugovorenog iznosa bez PDV-a, s rokom valjanosti 30 (trideset) dana duže od roka ispunjenja ugovora. (Prilog br. 2. Poziva)

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Jamstvo (traženi dokumenti),
 • Ostalo

 Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezana u cjelinu s jamstvenikom s potpisom i pečatom na poleđini). 

 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda treba sadržavati Ponudbeni list, Troškovnik i priloge iz ovog Poziva na dostavu ponuda, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponuda.

Ponudu je potrebno dostaviti:

 • rok za dostavu ponude: 05. rujna 2022. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave;
 • način dostave ponude – ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE FUNTANA, B. Borisia 2, 52452 Funtana, „Rekonstrukcija i dogradnja galerije ZgoR murve u Funtani“, s naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA“;

 Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Turistička zajednica općine Funtana, B. Borisia 2, 52452 Funtana.
Dana 5. rujna 2022. godine u 12:15 sati 

 1. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količina u cijelosti je iskazana u Troškovniku (prilog br. 3. ovog Poziva).

Napomena:

Ukoliko tehničke specifikacije upućuju na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju iz razloga što se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati, u tom slučaju se podrazumijeva da gospodarski subjekti mogu nuditi jednakovrijedno te se pozivaju da u takvim slučajevima koriste mogućnost upisa jednakovrijednog proizvoda.

Otvaranje ponuda nije javno.

 1. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Turistička zajednica općine Funtana.
B. Borisija 2, 52452 Funtana, e-mail: info@funtana.com, 052/445-119.

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda putem elektroničke pošte navedene za kontakt u Ponudbenom listu.

 

U Funtani, 4. kolovoza 2022.

Direktorica Turističke zajednice
mr.sc. Ana Milohanović Čehić

PRILOZI:

GLAVNI PROJEKT

IZVEDBENI PROJEKT

Turistička zajednica općine Funtana

Bernarda Borisia 2

HR – 52452 Funtana

 

Tel. +385 52 445 119

E-mail: info@funtana.com

Copyright 2016. Turistička zajednica općine Funtana